Salvkaevu kaevamine.


Salvkaevu ehitus pole odav lõbu ja ehitamisel tuleb kaaluda hoolikalt poolt ja vastuargumente. Salvkaev on puurkaevust odavam, kuid seda on otstarbekas rajada siis, kui maapinna lähedalt on võimalik saada vajalikul hulgal joogivee kvaliteedistandarditele vastavat vett. Tsentraalse veevärgi olemasolul kasutatakse salvkaevuvett enamasti tarbeveeks. See tähendab seda, et paljudel tsentraalse veevärgi omanikel tuleb näiteks muru ja taimede kastmiseks kasutada kallist ja hea kvaliteediga vett. See võib tekitada suvekuudel märkimisväärse lisakulu kastmisvee eest.
Korralikult rajatud salvkaev kestab pikalt nagu elumajagi. Asukoha valikul saab kindlasti abi valla ehitusnõunikult või kaevumeistrilt, sest nemad teavad nõudeid, mis tuleb täita, et saaksite oma uuest kaevust joogivee. Kuigi salvkaevu saab kaevata kas ekskavaatoriga, puurides või ka käsitsi, siis meie eelistame üldiselt teha vanamoodsalt ehk siis labida ja ämbriga.
Vett võetakse pinnaveekihist või maapinnalähedasest põhjaveekihist. Salvkaevu puhul on oluline asukoht. Geoloogilisest aspektist peab arvestama, et kaev rajatakse vett hästijuhtivatesse liiva- või kruusakihtidesse. Samuti toidavad salvkaevu hästi ka pinnases olevad kihtide ülemineku- või pinnase murdekohad. Arvestama peab vee liikumist pinnases. See on määrava tähtsusega kaevu täitumisel veega. Üldjuhul järgib pinnavesi ning ülemise põhjaveekihi vesi maapinna kallakut ning seetõttu on salvkaevu parim asukoht nõlva alaosa ja veesoonte ristumis kohas. Asukoha valikul tuleb silmas pidada lähedal olevaid reostusallikaid, reoveekogumiskaevusid ja –torusid, kütusemahuteid, väetamisi, kuivkäimlaid, omapuhastid (imbsüsteemid), sõnnikuhoidlaid ja teede soolatamisi. Need kõik võiksid asuda rajatavast kaevust allpool Kaevu põhi peaks olema allpool kuiva aastaaja kõige madalamat veetaset. Salvkaevu ümber tuleb jätta 10 m suurune hooldusala, kus ei tohiks olla ühtegi reostusallikat, mis võiks halvendada vee kvaliteeti. Salvkaevu ümber peaks olema kaevu veelukk. Salvkaevu suue peab olema suletud kaanega.